logo

Омузиши забони руси. Иншо Дар Бораи Точикистон Ба Забони Англиси

Омузиши забони руси Rating: 5,6/10 213 reviews

Коидахои Имлои Забони Точики.Rar

омузиши забони руси

Бигузор хонандаи точик аз руи фаросат дар матн чойи истро мантикан дарёбад. Накби «Истиклол» ба истифода до- да мешуду дар баромадгохи он бо ду хат: араби ва кирилли айни як муддао хаккоки ёфта буд. Ҳар чи ӯ аз моли дунё дошт, дод Хиттаи Балху Бухоро дошт, дод Суннати волову девон дошт, дод Тахти Сомон дошт дод. Зеро забони мо асоситарин рукни миллати мост. Сониян , аз навиштани ин калимахо ба тарики «Електрик» ё «Йелим» осмон омада ба замин намечаспад. Онлайн словарь таджикского языка является толковым словарем. Барои хамин хам имруз бар хама мутакаллимон ин нук- та ошкор аст, ки забони точики ширинтару хушсадотар аз соири забонхои олам аст.

Next

Коидахои Имлои Забони Точики.Rar

омузиши забони руси

Автор таджикско- русского словаря: Музаффаров Дилшод, Авторы русско- таджикского словаря: Музаффаров Дилшод, Рахмонов Илхом, Тошов Туйчи и Аскар Акбарзода. Хар шахрванди Точикистон озодона бо забони точики гап зада наметавонад ин сабабаш талаботи шумо дар замони вазириатон буд! Бозёфти навиштаи болои зарфҳо аз Нисо дар ин бора шаҳодат медиҳад» — «Забони миллат — ҳастии миллат». Ин бемори гохо дар равобити байналмилали низ ба хамон андоза, ки миёни ду фард роич аст, худро бармало месозад. Чаро ки мо сиёсатзада хастем, тафаккури бозори надорем ва худро ба корхои камсуду пурзиён машгул медорем, масалан фолнома ва музахрафоти дигар чоп мекунем, ки ба хеч дарде намехурад. Ин дар ҳолест, ки ахиран барои густариши таълими забони русӣ дар Тоҷикистон аз Русия 400 омӯзгор талаб карда, ваъда дод, ки омодааст, тамоми шароиту имтиёзҳоро барояшон таъмин кунад. Сониян , мо бо хамзабонони худ Эрон ва Афгонистон иртиботи хаккони пайдо мекар- дем.

Next

Лугати Точики Ру

омузиши забони руси

«Хаёт ин сухбат аст» дар забони форси точики маъни надорад, «поки сехрангез» харза аст. Тадвини чунин фарханг, ба чуз он ки захмати зиёдро талаб мекард, амри басо душвор буд, зеро якчанд омилхои айнй сабабгори чунин душворй буданд. Бештари забоншиносони точик низ хамвора кушидаанд лахчаи махалли худро ё ба унвони забоне вохид матрах кунанд ва ё лоакалл вижагихои гуфтории махалли худро харчи бештар вориди забони адаби созанд. Метавон гуфт, ки тадвини ин гуна фархангхои дузабонаи точикй-русй ва русй-точикй барои тадвини силсилаи фархангхои дузабонаи сохавй, ки дар ин мархала барои тарбияи мутахассисони чавони чумхурй ва рушди хама сохахо зарур буд, замина гузошт. Олимони мо пас ба кадом кор овораанд. Мураттибони он кушиш намуданд, то калимахои зиёди забони русй ба точикй тарчума карда шаванд. Дар ин рох, агар бозигарони хоричи бештар ба чудои ва дархамшикастагии фарханг ва миллияти эрони кушида бошанд, пас бозигарони дохили хамвора ба «худкуши» ва манфаъатталошихои бехуда машгул будаанд.


Next

Лугатхои Точики Бо Забони Руси

омузиши забони руси

Солҳои баъди Истиқлоли ҶТ зиёде ба муҳоҷират ба Русия барои кор рафтанд ва баъзеҳояшон он ҷо муқимӣ гаштанд, алалхусус дар шаҳрҳои калони Россия. It's available for both Mac and Windows. Дар такя бо далелхои боло метавонем мо аз харфхои зиёдатии «ё», «я» ва «ю» даст кашида, микдори хуруфи алифбои чориро то 32 биоварем. Зеро, ки таъри- хи хазорсолаи мо махз бо хамин хат навишта шудааст. Шаклхои чопию дафтарии ху- руфи ин алифбо як мушкили, печутоби харфхои хурду калон мушки лии дигар. Омузиши забони руси - Рӯйдодҳои русиро омӯзед Забони Русиро Меомӯзем Забони Русӣ Китоби Точики Омӯзед Дониш Суханҳо Забон Руси Китоби дафтар Наш Теги: Русско Таджикский , Таджикско Русский Разговорник , Перевод , Луғат , Фарҳанг қомус Русский язык изучать быстро, Забони англисӣ Китобҳо Омузиши забони руси. Дигар дар калам рави собик Иттиходи Шурави миллате ба ин харфхо наменависад.

Next

Раҳмонов: Ҳар тоҷикистонӣ бояд озодона ба русӣ суҳбат кунад » Озодагон

омузиши забони руси

Так же вы можете добавить отсутствующие переводы к словам. Спасибо за ваши оценки и отзывы. Вале ҷиддитарин фарқияти гӯиши тоҷикиро аз кобулию теҳронӣ дар грамматика пайхас мекунем. Аммо афсус, ки ин амал дар мукобили худованд як навъ варзидани …куфр хам мебошад. Илова бар хамаи ин, омили сиёсй - ба фарханг даровардани истилохоти сиёсй, алалхусус мутааллик ба назарияи марксизм-ленинизм-сталинизм, харчи бештар дохил кардани вожахо - истилоххои сиёсй, фаннй, ихтисороти русй аз мураттибони он масъулияти зиёдро талаб мекард. Дар он холат истифодаи вергул лозим нахохад шуд.

Next

Раҳмонов: Ҳар тоҷикистонӣ бояд озодона ба русӣ суҳбат кунад » Озодагон

омузиши забони руси

Аз ин мушкили буд, ки боре аз муаллимони мактабхои як нохия барои ташхиси саводноки диктант гирифтем ва бадбахтона аксариятро натича бахои бад буд. Эҳёи воқеии забони адабии мо дар замони Сомониён 874 - 999 оғоз гардид. Гузариш аз хуруфи лотинй ба хуруфи сириллик дар соли 1940 боз зарурати тадвини фархангхои дузабонаро ба вучуд овард. Аммо кушиши ин олимон нотамом монда, чилди дуюми ин фарханг чоп нашуд. Дигар бояд ба тафаккури дарвешвори «бародарбузурги», «кумакталаби» ва «мардикори» поён дод ва аз мавхибати акл кор гирифт, чи пешрафти инсони хамора дар акл будааст. Баҳри ӯ ташбеҳи дигар нест, нест, Чунки шири модар аст.

Next

Лугатхои Точики Бо Забони Руси

омузиши забони руси

Ба туфайли бозтобии офтоби истиклолият хамаи пахлухои хаёти ичтимоии мардуми точик ба худ ранги милли гирифт. Бинобар ин, амирони дурандешу сиёсатмадорони ин хонадон бо камоли ҳушмандӣ муносибати худро бо хилофат тавре оростанд, ки дарбори Бағдод натавонад фитна ва рақобате бар зидди онҳо барангезад. Инон иборатанд аз устод , ки оғозгари ин раванд аст, устод ва устод ба дунболи ӯ. Ягелло 1953 , фарханги пурраи форсй-арабй-русй 1910 , фарханги тафсирии Д. Навиштаҳои Дориюши Бузург, ки имрӯз номи онро шартан забони форсии бостон гузоштаанд, ба забон ва хати ориёӣ навишта шудааст ва забони форсии бостон ва ориёӣ як забон буда, дар замони салтанати Ҳахоманишиён забони расмӣ ва меъёрии на танҳо қабилаҳои форс, балки тамоми эронитаборони ҳамон замон будааст. Лоихаи мо дастёре мебошад барои кумак ба омузандагони забони англиси. Юсупов шомил шуданд ва эшон ба тадвини фарханги русй -точикй машгул шуданд.

Next

Лугатхои Точики Бо Забони Руси

омузиши забони руси

Фархангхои ин мархала тибки услуби нав тадвин ёфта, калимахо, аз руи зарурат, бо аломатхои шартие, ки мансубияти ин вожахоро ба ин ё он забон, хусусиятхои грамматикй ё доираи истеъмоли онхоро муайян мекунад, ишора шуда буданд. Дуюм, набудани тачрибаи зиёди тадвини фархангхои дузабона ин амалро душвор мегардонид, зеро таърихи фархангнигории точикй-форсй то ин муддат дар заминаи меъёру омилхои комилан дигар тадвин шуда буданд. Забони тоҷикӣ — забони модарии , ки аҳолии aсосии Tоҷикистонро ташкил медиҳад 88% , ба ҳисоб меравад. Бо вучуди хамаи ин бурдхое, ки фарханг баробари тадвини худ ба даст овард, он аз камбудй холй набуд. Дар вақти ҳукмронии намояндаи барҷастаи ин сулола Яқуби Лайс, ки аз миёни мардуми одӣ бархоста буд ва на забони арабиро медонисту на ба фарҳанги он алоқа дошт, то ҳудуде дар дарбори вай саҳна барои забону адабиёти араб тангтар шуд ва шоирон барои ӯ ба дарӣ шеър гуфтанд.

Next