logo

Тафсири куръон бо забони форси. Blog Archives

Тафсири куръон бо забони форси Rating: 7,4/10 1178 reviews

Фильм Юсуф Пайгамбар Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Нисбат ба макоми паёмбар ъ бисёр беадабанд ва душмани салавот ва зиёрати паёмбар ъ хастанд. Онҳо асоси китобанд ва дигар муташобеҳот калимаҳои чандмаъно -анд, аммо касоне, ки дар дилҳояшон инҳироф аст, барои фитнаҷӯӣ ва талаби таъвили он аз муташобеҳи он пайравӣ мекунанд, бо он ки таъвилашро ҷуз Аллоҳ ва решадорон дар дониш касе намедонад. Сипеч,обу Фаргона ва аз шах,ре, ки буд андар Мовароуннахр. Барномаи мазкур дар асоси Мус Диссертация на тему «Религиозно- мистические воззрения Шихабуддина Абухафса Умара Сухраварди на основе его трактата. Аз таърихи пайдоиш ватахаввули забоншиносии араб 3. Ва шафоъати паёмбар ъ ва фариштагон ва шахидону авлиёи Худоро кабул надоранд. Масоили умумй ва баррасии мавзуъ 1.


Next

Фильм Юсуф Пайгамбар Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Ягонае, ки хамто надорад ва гувохи медихем, ки Мухаммад с банда ва фиристодаи Уст. Ислам на европейском Востоке: энциклопедический словарь. Бар дарахту барги шаб носохта. Дар тахдикрти чудогонаи Расул Хрдизода ба арзиши «К,уръон» хамчун сарчашмаи адабй ва нак,ши он дар густариши мазмуну мундаричаи адабиёти форсу точик ишороти фаровоне рафтааст. Шархи дастурии забони тоники форси дар асархои улуми сегона аруз, кофия, бадеъ 1. Выбор материала зависит от назначения машин и способа их из.

Next

Blog Archives

тафсири куръон бо забони форси

Ва баъд аз куръон ва хадис илми фикх ба хисоб меравад. Ва ин сабаб хам дорад, зеро дар байни ахли илм бо сабабхои айнй ва зехнй то вактхои охир акидае мавчуд буд, ки гуё дар гузашта илми забоншиносй вучуд надошт ва забони точикй омухтаю тадкик хам намешуд. Дон, ки ширин мекунад кулро Худо. Аз бухору гарди боду буди мост. Оё ҷавононе, ки тӯда-тӯда рӯ ба масҷид овардаанд, Қуръонро ақаллан як бор хондаанд? Равишхои хоси форсии циссапардозй дар «Тарцумаи «Тафсири 1.

Next

Тарҷума ва тафсири Қуръон

тафсири куръон бо забони форси

Аснофи занхо дар мохи рамазон. Баъдтар дар натирай бахрабардорй аз мактабхои забоншиносии дигар тамоюли назарй, чанбаи тахлилии он кавитар гашт ва бисер донишмандон оид ба масъалахои алохидаи забони тоники андешахои чолиби илмй баён кардаанд. Аз хамон рузгоре, ки инсон ба муошират ва муносибатхои гуногуни хаётй иртибот гирифт, макоми сухан ва шинохти он, яъне тахлилу тадкик,и сухан хам, арзиши мухим пайдо кард. Ба хамин хотир аст ки паёмабар ъ дар бораашон мефармояд : Хаворич саги дузахиёнанд : бадин маъне хамон гунна ки саг ба чуз сохибаш ба хама хамлавар шуда хаккос мекунад, эшон хам чуз гурухи худашон дар баробари хар кас забондарози карда гайбат мекунанд. Дар Араб ту, ҳамчу андар хат хато. Ин ҳама ғамҳо, ки андар синаҳост.

Next

Фарзи айн бо забони точики

тафсири куръон бо забони форси

Аммо «Тарчумаи «Тафсирй Табарй» китобе нахустин аст дар тафсирй «К,уръон» ба забони форси, ки ба нахве дигар сурати форсии хамон китоби аввал аст. Сборник книги на таджикском языке. Нанги дарвешон зи дарвешии мо. Дар мукдддима ба таври мушаххас ба асмои уламои мазкур ва макону зодгохи онхр ишорат мешавад: «Пас, бифармуд амир Абусолех, Мансур ибни Нух, ибни Наср ибни Ахмад ибни Исмоил то уламои Мовароуннахрро гирд карданд аз шахри Бухоро, чун фа ех, Абубакр ибни Мухаммад ибни Х,омид ва чун Халил ибни Ахмади Сичистонй ва аз шахри Балх Абучаъфар ибни Мухаммад ибни Алй, аз Боб ул- Х,инд факех, Х,асан ибни Алии Мандус ва Абучах,м Холид ибни Х,онии Мутафак,к,ех, ва ам аз ин гуна аз шахри Самарканд ва аз шах. Loading Loading Working Add to. Увидев на улице мусульманку в хиджабе.

Next

Тарҷума ва тафсири Қуръон

тафсири куръон бо забони форси

Қурси маҳро қурси нон пиндошта. Ту ҷавон будиву қонеътар будӣ. Акидахои фалсафи, ичтимои ва ахлокии Абу Али ибни Сино. Аз улуми бостонии Эрон, ки шояд чизе ба чо монда буд, хамчунин осори олами исломй аз миён рафта ва ё хатари нобудй онро тахдид мекард. Хамди бехад ва шукри бе адад мар Худоеро , ки ахли Мовароунахрро ба шарафи Ислом Мушарраф ва пайраву тобеъи мазхаби Имоми Аъзам гардонид. С,уръон» - Мух,аммад ибни Ч,арири Табарй ба унвони «Чрмеъ ул- баён ан таъвили- л.

Next

Тарҷума ва тафсири Қуръон

тафсири куръон бо забони форси

Тахдикрт рочеъ ба киссахои к,уръонй ва маншаи к,уръонй доштани жанри кисса. You can follow any responses to this entry through the feed. Бо забони китобхои исломи точики скачать. Ин пурсишҳо боис шуд, ки Табарнома рисолаташро аз сар гирад; рисолате, ки чизе нест ба ҷуз равшангарӣ дар бораи дини ислом, ки ба навиштаи Қуръон, ойине барои қавми араб аст. Мулхакоти киссахри эронй чй дар тафсири арабии муаллифи эрониюласл Табарй ва чй дар «Тарч,умаи «Тафсири Табарй» бешак аз падидахри рухияи эронигарои ва з- хёи Ачам берун омадаанд, ки дар карни X дар мехвари сиёсати Сомониён карор гирифта буд. Хар он, киро Парвардигорхидояташ фармояд, ба гумрохи нагарояд ,ва хар он киро хам У гумрохаш гардонад,растагор нахохад шуд. Исоматов баробари ишорат ба чанбахри мухталифи асар, чрйгохи мухими он дар таърихи афкори илмй ва бадеиву эстетикии халк,и точик таъкид шудааст.

Next

Сайти Китобхои Ислом Бо Точики

тафсири куръон бо забони форси

Саду як кисса аз хаёти Умар ибни Хаттоб Худованд аз У рози бод. K «Фарханги авестой ба пахлавй» чунин менигорад: «Фархангнома Frahang I oim- ewa. Кофиру мунофику мушрик хондани мардум ошкортарин шиъори хаворичихо аст. Нуфуз ва густарший оини мусалмонй дар каламрави тамаддуни форси барои эчрди мухити барозандаи фархангй исломй ба хдйси омили муассир хидмати арзанда ба сомон расонид. Дар тахдикрти олимони варзидаи ватаниву хори й аводи Х,иравй «Эрон дар замони Сомониён» 2. Ва инхам, ки бешак хукукшиноси фикх бузурги форс дар Ислом Абуханифа Нуъмон ибни Собит Имоми Аъзам буд.

Next

Куръон бо тарчумаи форси чузъи 2 3GP, MP4, MP3 Yukle

тафсири куръон бо забони форси

Ба нах ве дигар ин рисоларо накду баррасии мукрисавй - таърихии к,исса? «Ҳеч паёмбареро ба қавме нафиристодем, магар он ки забони ӯ забони ҳамон қавме бошад, ки барои он фиристода шудааст» Иброхим, 4. Гар касе меҳмон расад, гар ман манам. Мутаасифона тафсирхо масъалаи дарки Куръонро сарбастатар ва бепоятар мегардонанд, зеро тафсирхои Куръон ин танхо кушиш барои созгор кардани маънии он бо чахонбинии замона аст. Аз конунмандии тахаввули адабиёти форси аст, ки дар як мархала чои тазкираро китобхои Таърихи адабиёт гирифта, дар ин Тазкирахои форсии точики равиши хос ва мумтози нигариш дошта, бо хама мубхами, якнавохти, мучомилаомези, заъфи малака-и наккоди дар арзёбии. Ва душмани чахор эмоми мазхаби ахли суннат хастанд ва эшонро дар илм ва огохи бо худ баробар мекунанд.

Next