logo

Пераказ па беларускай мове здрада 10 клас. Беларуская мова. 10 клас

Пераказ па беларускай мове здрада 10 клас Rating: 8,3/10 657 reviews

Решебник по Белорусскому языку

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Фарміраваць уменні знаходзіць у тэкстах лічэбнікі, правільна ўжываць у маўленні колькасна-іменныя спалучэнні, рабіць марфалагічны разбор лічэбнікаў § 25, практ. Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў ўзровень агульнай сярэдняй адукацыі. А яшчэ ён харчуецца ўсё лета насякомымі. Цвёрдую пасцель падрыхтаваў мароз для белага снегу. Не народны пясняр, а Купала ў Ляўках.

Next

Беларуская мова. 7 клас

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Развіваць уменні знаходзіць у тэкстах прыназоўнікі, адрозніваць вытворныя прыназоўнікі ад слоў самастойных часцін мовы, рабіць марфалагічны разбор прыназоўнікаў § 29, практ. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору простых сказаў § 33, практ. Гэта была развітальная песня жаваранкаў перад адлётам у вырай. Замацаваць веды, уменні і навыкі па фанетыцы, лексіцы і фразеалогіі, марфемнай будове слова і словаўтварэнні § 21, практ. Але найбольш любяць лясістыя і балоцістыя месцы. Паблізу села на дрэва чародка птушак.

Next

Планаванне па вучэбным прадмеце Беларуская на 2010/2011 навучальны год

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору словазлучэнняў § 32, практ. Аўтары: , , , Предмет: Беларуская мова Группа: Учебники учебные пособия Класс: 10 класс Вучэбны дапаможнік для 10 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Толькі адкрыецца першая праталіна за вёскай, ён ужо тут як тут. Недзе далёка завуркатаў глухі гром. Сям-там пракідаліся вы сокія алешыны, а па суседству з імі красаваліся дзве прыўдалыя хвоі.

Next

Решебник по Белорусскому языку

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Выпрацоўваць уменне даваць характарыстыку маўленчай сітуацыі § 2, практ. Кожны факт звычайнага сялянскага жыцця Янка Купала змог убачыць і асэнсаваць як з'яву гістарычнага значэння , як факт нараджэння новага, ні кому на свеце да гэтага невядомага чалавека. Нож складзі і схавай у кішэню. Гэты краявід нагадваў паэту родныя наднямонскія лясы, а сцяжынка вяла ў незабыўны край дзяцінства, у глухую леснічоўку Альбуць. Удасканальваць навык фанетычнага разбору слоў § 17, практ. Аслаблае лісце зрываецца з дрэў і ціха кладзецца на зямлю. Дастаткова павярнуць яе — і пакажацца густы сасновы бор.

Next

Планаванне па вучэбным прадмеце Беларуская на 2010/2011 навучальны год

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Выпрацоўваць здольнасць ствараць уласныя тэксты мастацкага стылю § 14, практ. Узнавіць веды пра асноўныя спосабы словаўтварэння. Сфарміраваць уяўленне пра спосабы ўзнікнення новых значэнняў слоў, тыпы амонімаў. Заўсёды ў трывозе гэтае дрэва. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору складаназалежных сказаў, уменне будаваць іх схемы § 41, практ. Дайнекі Летняя ноч Ціхі сон ночы вее над зямлёю.

Next

Беларуская мова. Навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы. 10

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Сеў ён на хвост і заднія лапкі і пачаў лазовыя парасткі грызці. Грахоўскага Адна рэч Утульны невялічкі пакой. Толькі ў далёкім лесе пасвістваў салавей. Развіваць уменні абгрунтоўваць прыналежнасць тэкстаў да мастацкага стылю, выяўляць асаблівасці ўжывання ў іх моўных сродкаў. Коласа Правапіс у - ў Развітальная песня Чырвоным пажарам рабін гарыць асенні дзень. Раптам лёгкі шоргат пачуўся ля берага. Захочацца ім зірнуць, што робіцца ў тваім кошыку, і павысаджваюць яна галовы з ігліцы.

Next

Решебник по Белорусскому языку

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Папаўзлі па небе снегавыя хмары. Выразна відаць лясная сцяжынка, якую густа абступілі тоўстыя камлі хвой, кашлатыя елкі. Гэта быў акраек лесу, таго самага лесу, дзе цяпер стаяць такія слаў ныя дубы. Якімовіча Першы снег Моцна скаваў мароз голую зямлю, зрабіў яе цвёрдай. Коласа Правапіс змякчальнага мяккага знака Першы летні лівень Увесь дзень парыла. Выпрацоўваць здольнасць выяўляць у сваім і чужым маўленні адхіленні ад арфаэпічных норм § 16, практ.

Next

Экзаменацыйныя пераказы па беларускай мове для 11 класа сярэдняй школы. 2007 год

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Развіваць уменні знаходзіць у тэкстах дзеепрыметнікі, утвараць і ўжываць у маўленні ўласцівыя беларускай мове дзеепрыметнікі; карыстаючыся рознымі прыёмамі, перакладаць з рускай мовы на беларускую тэксты з нехарактэрнымі для беларускай мовы формамі дзеепрыметнікаў. Сфарміраваць уяўленне пра грамадскую сутнасць мовы мова — сродак зносін , моўныя патрэбы асобы і грамадства, ролю роднай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры. Сын быў жывы i здаровы, але здарылася бяда. Развіваць уменні знаходзіць у тэкстах дзеепрыслоўі, утвараць і правільна ўжываць у маўленні дзеепрыслоўі. Найбольш моцныя i выразныя яго гукі даляталі ў бліндаж i пера-шкаджалі сну байцоў.

Next

Решебник по Белорусскому языку

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Навуковы стыль маўлення: сфера выкарыстання, мэта выказвання, стылявыя рысы, характэрныя моўныя сродкі, жанравыя разнавіднасці Пашырыць веды пра спецыфіку навуковага стылю маўлення. Раптам убачыў на снезе чорныя плямы. Здаўна ў гэтай мясціне з горкі цякла крынічка. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору бяззлучнікавых сказаў Практ. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў з адасобленымі членамі § 36, практ.

Next

Пераказ па беларускай мове 9 клас хочацца дапамагчы

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

У лесе не чутна нават подыху ветрыку. Развіваць уменні знаходзіць у тэкстах злучнікі, адрозніваць падпарадкавальныя злучнікі ад злучальных слоў, рабіць марфалагічны разбор злучнікаў § 29, практ. Заснула поле пад чорнаю посцілкаю цьмы. Замацаваць уменні размяжоўваць тыпы выказнікаў, дзейнік і выказнік, выражаныя назоўнікамі ў назоўным склоне. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў з аднароднымі членамі § 35, практ. Пераказ па беларускай мове 9 клас хочацца дапамагчы.


Next